Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

12

Змістовий модуль 1

МОВОЗНАВСТВО, ЛІНГВОМЕТОДИКА В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Тема 1. Актуальність філологічних знань для розвитку сучасної людини і суспільства.

Інноваційні процеси у філології та лінгводидактиці. Системоцентрична і антропоцентрична парадигма науки. Комунікативна діяльність як один із ключових об'єктів сучасної лінгвістики.

Відродження етнолінгвістики, лінгвопрагматики, становлення і розвиток психо- і соціолінгвістики, когнітивної, комунікативної, функціональної, комп'ютерної, корпусної лінгвістики, лінгвокультурології, лінгвістичного, філологічного аналізу тексту та ін. Текст і дискурс крізь призму герменевтики. Дискурсивно-когнітивний і функціонально-комунікативний напрями у вивченні української мови.

Актуальні проблеми підготовки сучасного вчителя і викладача
української мови. Професійна компетентність викладача української мови.
Лінгвістична, мовнокомунікативна, лексикографічна, лінгвометодична, лінгвокультурознавча, педагогічна, психологічна, науково-дослідна, технологічні компетенції викладача як мовної особистості. Педагогічна майстерність вчителя і викладача. Креативність вчителя і викладача.

Тема 2. Концептуальні засади опанування української мови в освітніх закладах. Мовний компонент у галузевих стандартах вищої професійної освіти і стандартах базової середньої освіти.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика вчителя української мови і літератури. Навчальний план підготовки вчителів, навчальні і робочі навчальні програми з лінгвістичних дисциплін у вищій школі.

Специфіка мовнокомунікативної підготовки у профільній філологічній школі (профіль - українська філологія) та непрофільній вищій школі. Лінгводидактичні концепції мовної особистості. Типологія мовних особистостей та індивідуалізація навчального процесу.

Комунікативна, мовна, лінгвістична, культурознавча компетенції студентів. Принципи навчання української мови.

Тема 3. Компоненти науково-методичної системи поетапного формування мовленнєвої компетенції студентів ВНЗ.

Функціонування науково-методичної системи, втіленої у відповідній лінгводидактичній моделі. Найважливіші чинники науково-методичної системи. Загальнодидактичні та власне методичні принципи системи навчання (особистісний, етнокультурологічний, когнітивний, креативності та активної пізнавальної спрямованості, комунікативної і функціонально-стилістичної спрямованості). Використання мовленнєвої практики для засвоєння теорії мови, теорії тексту тощо.

Підходи до навчання мови у вишах (особистісно зорієнтований; навчання мови на текстовій та комунікативно-діяльнісній основі; формування професійно зорієнтованого мовлення на інтегративній основі тощо).Тенденції сучасного викладання лінгвістичних дисциплін у вищій школі (крізь призму соціо, етнолінгвістики, лінгвокультурології, теорії міжкультурної комунікації). Вимоги до лінгвістичних курсів, їхня структура, методологічні принципи побудови, навчальне, розвивальне і виховне значення. Відбір навчального матеріалу. Текст - основна одиниця навчального заняття. Розвиток професійних компетенцій мовної особистості в текстовій діяльності: орфографічної, фонологічної, орфоепічної, лексико-фразеологічної, граматичної, пунктуаційної, стилістичної, дискурсивної.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

МЕТОДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У МОВНІЙ ОСВІТІ

Тема 4. Форми навчальних занять із філологічних дисциплін і методика їх проведення у вищій школі.

Навчальні заняття з лінгвістичних дисциплін. Лекція з української мови в системі діяльнісного навчання. Відмінності лекції від уроку. Принципи добору науково-навчального матеріалу. Конспект лекції. Лектор та аудиторія. Лекторська майстерність. Традиційні форми лекцій: вступна, настановча, програмно-тематична, лекція-коментар, оглядова, підсумкова лекція. Інноваційні форми лекцій: проблемна, лекція-дискусія, лекція-прес-конференція, кіно-лекція, лекція-візуалізація та ін.

Культура слухання лекції. Конспектування лекції.

Специфіка і призначення семінарів, методика їх проведення. Види семінарів: повторювально-узагальнюючий; семін ар-пошук; семінар-дискусія; семінар-круглий стіл, театралізований семінар. Ділові, рольові, дидактичні ігри. Дискусії-співміркування. Дискусії типу "мозкового штурму". Діалог-зустріч з мовознавцем. Методичне забезпечення семінарських занять.

Технологія підготовки до семінарів. Форми записів, що використовуються при підготовці до семінарського заняття: план, виписки, тези, конспект. Вимоги до виступу на семінарі. Дискусійний спосіб проведення семінарів.

Практичні заняття з лінгвістичних дисциплін, їх специфіка, призначення, співвідношення з лекційними курсами, форми і методика проведення. Текст як основа практичних занять. Герменевтика як основний метод практичних занять. Функції й діяльність викладача на практичних заняттях. Зміст роботи студентів на практичних заняттях, способи її активізації, прийоми організації дискусій і обговорення розглянутих питань.

Лабораторні, індвідуальні заняття, їх призначення, зміст і методика проведення з лінгвістичних і лінгвометодичних дисциплін. Робота з публіцистичним, науковим, художнім, офіційно-діловим текстом.

Факультативи, спецкурси і спецсемінари як додаткові форми організації навчання. Їх призначення, завдання, проблематика, принципи побудови, види, зв'язок з актуальними проблемами науки та науково-дослідною діяльністю кафедр і викладачів.

Консультації, їх види і роль у викладанні мовознавчих дисциплін. Заліки, семестровий і державний іспити, їх призначення, види і форми, методика і культура їхнього проведення. Захист курсової, випускної кваліфікаційної роботи. Критерії оцінювання знань, умінь, навичок студентів. Самооцінювання. Педагогічна рефлексія

Тема 5. Методика оцінювання знань, умінь і навичок студентів з лінгвістичних і лінгводидактичних дисциплін. Функції педагогічного оцінювання: діагностична, навчальна, виховна. Традиційні види оцінювання: контрольна, самостійна робота, індивідуальна співбесіда, реферат, есе, доповідь, колоквіум. Побудова запитань, завдань: наукова коректність їх формулювань, глибина проникнення у проблемне поле навчальної дисципліни. Лінгвістичний, стилістичний, дискурсивний аналіз тексту. Фонетичний, лексичний, словотвірний, морфологічний, синтаксичний розбір мовних одиниць.

Форми оцінювання: поточне, тематичне, блокове, підсумкове. Нетрадиційні форми оцінювання: тестування, рейтингова система, моніторинг. Соціально-психологічні та дидактичні аспекти рейтингу. Модульно-рейтингова система оцінювання навчальних досягнень студентів-філологів. Технологія тестового контролю успішності студентів. Комп'ютерні тестові програми.

Тема 6. Методика організації самостійної та індивідуальної роботи студентів з лінгвістичних, лінгводидактичних дисциплін. Робота з навчальною, науковою літературою як основна форма самостійної роботи студентів. Конспект, реферат, рецензія, анотація, резюме, огляд, доповідь. Новотека як нова форма організації навчального процесу. Способи перевірки самостійної роботи: звіти про прочитану художню і наукову літературу, відповіді на питання викладача, бесіди з відповідної теми. Поточна, тематична, періодична, підсумкова перевірка самостійної роботи. Усна та письмова форма перевірки знань. Рівні сформованості умінь самостійної роботи студентів.

Організація науково-дослідної роботи студентів. Науковий гурток. Наукова праця з лінгвометодики. Психологія наукової творчості. Культура читання, слухання наукового тексту. Конспектування наукової статті. Анотація на наукову статтю.

Методика написання курсової, дипломної роботи. Портфоліо. Проект. Основні лінгвістичні методи дослідження. Методи наукового дослідження: вивчення навчальної літера-тури з методики викладання мови та суміжних дисциплін, спостереження за навчально-виховним процесом, вивчення й узагальнення передового досвіду, педагогічний експеримент тощо.

Мовне оформлення наукового дослідження. Наукова стаття як самостійний науковий твір. Редагування наукової статті. Критерії оцінювання наукового тексту: за змістом, самостійністю зроблених висновків, дотриманням мовних норм у тексті, технічних вимог. Мовне портфоліо.

Культура усного наукового мовлення. Композиційно-логічна побудова усної наукової доповіді, повідомлення, виступу. Культура аудіювання доповіді. Захист наукової роботи. Мовленнєва поведінка в усній науковій дискусії, полеміці. Мета й ознаки електронної презентації наукового виступу.

Тема 7. Поняття педагогічної інноватики. Інноваційні педагогічні методи і технології викладання лінгвістичних і лінгвометодичних дисциплін: технологія формування творчої особистості; технологія навчання як дослідження; технологія особистісно зорієнтова-ного навчання; технологія розвивального навчання. Технології педагогічного проектування.

Сутність модульного навчання. Принципи модульного навчання. Кредитно-модульні навчальні програми з лінгвістичних і лінгводидактичних дисциплін. Заліковий кредит.

Традиційні та інноваційні методи, прийоми і засоби навчання української мови. Методика викладання української мови (проектування, організація навчання, стимулювання навчальної діяльності студентів, моніторинг якості навчання). Методи навчання (активні, інтерактивні, суб'єкт-суб'єктна навчальна взаємодія). Методи учіння (навчально-пізнавальна діяльність студента, самонавчання, творче використання теоретичних знань). Методи функціональної спрямованості: методи проблемного навчання; активізації слухачів; надання додаткової інформації; контролю; самостійної роботи; виховного спрямування. Методи модульного навчання.

Тема 8. Науково-методичне і навчально-організаційне забезпечення лінгвістичних і лінгвометодичних курсів. Навчально-методичний комплекс лінгвістичних дисциплін. Конспект (текст) лекцій.

Основна навчальна література: підручники, навчальні, навчально-методичні посібники. Модель підручника, навчального посібника з мовознавчих дисциплін нового покоління: принципи побудови, критерії відбору навчального матеріалу в контексті вимог до мовної підготовки студента, вчителя. Порівняльна характеристика шкільних підручників і навчальних посібників для вищої школи. Контет-аналіз науково-навчальних текстів завдань за спрямованістю на розвиток лінгвістичної, мовнокомунікативної, лінгвометодичної, лінгвокультурознавчої, науково-дослідної компетенцій студента.

Додаткові інформаційно-методичні матеріали: роздатковий матеріал до лекції, збірник завдань для самостійної роботи студентів, методичні рекомендації та вказівки, програми дисциплін, плани семінарських занять. Лінгвістичний проект.

Електронні лінгвістичні ресурси: зміст, принципи організації та їх використання. Електронний і друкований текст: переваги і недоліки. Гіпертекст. Електронні підручники, посібники, навчальні програми, мультимедійні курси, профільні інтернет-ресурси і методика їх використання на заняттях. Дотримання психологічних і педагогічних вимог щодо структурування, обсягу, компресованості словесного тексту, врахування аудіовізуального сприймання та графічного подання. Комп'ютерна лінгводидактика. Комп'ютерна лексикографія.

Використання нових інформаційних технологій: для пошуку інформації в мережі Інтернет (використання web-броузерів, користування інформаційно-пошуковими й інформаційно-довідковими системами, автоматизованими бібліотечними системами, електронними журналами); для організації діалогу в мережі (використання електронної пошти, участь в Інтернет-коференціях та Інтернет-семінарах).

Рекомендована література

Базова

Дороз В.Ф. Методика викладання української мови у вищій школі: навч. пос.- К.: Центр навч. літ-ри, 2008. – 176 с.

Дороз В.Ф. Українська мова в діалозі культур : навч. посібник. - К. : Ленвіт, 2010. -360 с.

Дороз В.Ф. Методика вивчення лексикології в умовах діалогу культур: навч. посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 292 с.

Мацько Л.І., Семеног О.М. Перспективи профільного навчання: програмні засади // Дивослово.- 2008.- №2.- С.4-9.

Мацько Л.І., Семеног О. М. Українська мова: 10 - 11 класи. Програма для профільного навчання учнів ЗНЗ. Філологічний напрям, профіль - українська філологія. - Суми: РВВ СОІППО, 2010.- 82 с.

Мова наша - українська: навчально-метод посібник для вчителя /Л.І.Мацько, О.М.Семеног, Н.Б.Голуб та ін. /За ред. Л.І.Мацько.- К.: Богданова А.М., 2011.-512с.

Практика в системі фахової освіти вчителя-словесника: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /за ред. О.М.Семеног.- К.: Фенікс, 2008. - 300 с.

Семеног О. Українська культуромовна особистість учителя (шляхи її формування в системі професійної підготовки): Монографія /За ред. Л.І.Мацько. - К.: Педагогічна думка, 2007. - 272 с.

Семеног О. М. Культура наукової української мови: навч. посібник /О.М.Семеног. - К.: ВЦ «Академія», 2010. - 216с.

Семеног О. Організація науково-дослідної роботи студентів філологічних факультетів педагогічних університетів /Навчально-методичний посібник. - К. - Глухів: РВВ ГДПУ, 2002. - 96 с.

Семеног О., Базиль Л. Мовна особистість учителя в художній літературі: Навч. посіб. - К.: Фенікс, 2008. -224с.

Семеног О., Базиль Л. Мовно-літературна освіта в Україні: погляд крізь роки: Навч. посіб. - К.: Фенікс, 2008. -224с.

Допоміжна

Актуальні питання історії української літературної мови: Навч. посіб. із курсу "Історія української літературної мови" для студ. ф-ту укр. філософії / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова / Любов Іванівна Мацько (підгот.), Віра Федорівна Христенок (підгот.). — К., 2003. — 64с.

Бабич Н. Сила мовленого слова: Науково- публіцистичні нариси з культури української мови. — Чернівці : Рута, 1996. — 176с.

Баган М. П. Мовні змагання: Кросворди, сценарії лінгвіст. ігор та конкурсів з української мови — К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. — 112с.

Бацевич Ф. С. Нариси з комунікативної лінгвістики: Монографія. - Львів: Вид-во ЛНУ ім.. І. Франка, 2003.- 281с.

Бевзенко С. П. Вступ до мовознавства: Короткий нарис: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 2006.- 143 с.

Бевзенко С. П. Історія українського мовознавства. Історія вивчення української мови: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 1991. - 231 с.

Безугла Л.Р., Бондаренко Є.В. та ін. Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен/ Під загальн. ред. Шевченко І.С.:Монографія. - Харків: Константа, 2005. - 356с.

Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн.1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади; Кн.2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади: Навч.-метод.видання.-К.:Либідь, 2003.-280с.

Болонський процес: Документи /Уклад.: З. І. Тимошенко, А.М.Грехов, Ю. А. Гапон, Ю. І. Палеха. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. - 169 с.

Борисенко В.В. Технологічні підходи до створення програми з української ділової мови для студентів нефілологічних факультетів / В.В. Борисенко // Зб. наук. праць. Серія : педагог. науки. - Випуск 13. – Херсон : Айлант, 2000. – С. 306-310.

Борисенко В.В. Лінгвокультурологічний підхід до викладання української мови професійного спрямування в економічному ВНЗ / Валентина Володимирівна Борисенко // Мова і культура (Науковий щорічний журнал). Культурний підхід до викладання мови і літератури. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2007. - Вип. 9. – Т. XI (99) - С. 133-136.

Борисенко В.В. Формування мовленнєвої компетенції студентів-економістів в умовах говірок Чернігівщини / Борисенко В.В. // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія і Педагогіка : зб. наук. праць. – К.: КМПУ ім.. Б.Д.Грінченка, 2009. - №12(2). – С. 22-27.

Борисенко В.В. Компоненти науково-методичної системи поетапного формування мовленнєвої компетенції майбутніх фахівців економічних спеціальностей / В. В. Борисенко // Українська мова і література в школі. - 2009. - №7. – С. 33-36.

Борисенко В.В. Зміст та організація навчання української мови (за професійним спрямуванням) у вищій школі на економічних спеціальностях: проблеми і перспективи / В. В. Борисенко // Наукові записки : зб. наук. статей. Серія : педагогічні та історичні науки / Міністерство освіти і науки України; Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – Вип. LXXXІІІ (83). - С. 36–42.

Борисенко В.В. Текст як засіб формування професійної мовленнєвої компетенції майбутніх фахівців економічного профілю / В. В. Борисенко // Українська мова серед інших слов‘янських : етнологічні та граматичні параметри : матеріали Міжнародної наукової конференції. – Кривій Ріг : Видавничий Дім, 2009. (25-26 листопада) – С. 509 – 515.

Борисенко В.В. Навчання комунікативної взаємодії майбутніх фахівців економічних спеціальностей на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) / В. В. Борисенко // Наукові записки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; укл. Л. Л. Макаренко. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009.– (Серія педагогічні та історичні науки). – Випуск LXXXIV (84). – С. 25–34.

Борисенко В.В. Сучасні підходи до організації навчання української мови (за професійним спрямуванням) студентів економічних спеціальностей / В. В. Борисенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки : реалії та перспективи. – Випуск 19 : збірник наукових праць / За ред. В. Д. Сиротюка. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – С. 46–53.

Борисенко В.В. Сучасні тенденції розвитку методики формування професійної мовленнєвої компетентності студентів-нефілологів в умовах вищих навчальних закладів / В. В. Борисенко // Наукові записки: [збірник наукових статей] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; укл. Л. Л. Макаренко. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Випуск LXXXXV (95). – 285с. – (Серія педагогічні та історичні науки). – С. 38 – 47.

Борисенко В.В. Компетентнісний та проблемний підходи як компоненти методичної системи навчання української мови фахового спрямування / В. В. Борисенко // Наукові записки: [збірник наукових статей] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова; укл. Л.Л.Макаренко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – Випуск LXXXXVІІ (97). – 281 с. – (Серія педагогічні та історичні науки). – С. 25 – 30.

Борисенко В.В. Системний підхід у навчанні української мови (за професійним спрямуванням) / В. В. Борисенко // Наукові записки: [збірник наукових статей] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова; укл. Л.Л.Макаренко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – Випуск LXXXXVІІІ (98). – 278 с. – (Серія педагогічні та історичні науки). – С. 47 – 53.

Борисенко В.В. Комунікативні вправи як засіб формування професійної мовленнєвої компетенції / В. В. Борисенко // Українська мова й література в сучасній школі. – 2012. – № 2. – С.21 – 27.

Борисенко В.В. Теоретичні засади мовленнєвої підготовки студентів нефілологічних спеціальностей / В. В. Борисенко // Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (28-29 березня 2012р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України; Київський університет імені Б. Грінченка та ін.; за загальною редакцією В.О.Огнев’юка . – Київ: Київський університет імені Б.Грінченка, 2012. – 980 с. – С. 353-361.

Гагіна Н.В. Кооперативне навчання в підготовці майбутніх менеджерів до конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту / Н. В. Гагіна, В. В. Борисенко // Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти : зб. тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції (24 квітня 2012 р.). – Луцьк, 2012. – С. 148 – 149.

Борисенко В.В. Сучасні технології навчання української мови (за професійним спрямуванням) / В. В. Борисенко // Неперервна професійна освіта : теорія і практика // Науково-методичний журнал. – 2012 . – Вип. 1 – 2. – 198с. – С. 166 – 174.

Борисенко В.В. Тестовий контроль як метод діагностики навчальних досягнень студентів / В. В. Борисенко, С. О. Караман, О. В. Караман // Вісник Луганського національного університету імені Т. Г. Шевченка. - № 24 (259). – Ч. 2. – Луганськ, 2012. – С. 105 – 114.

Борисенко В. В. Дослідницькі завдання в системі мовної освіти / В. В. Борисенко // Українська мова і література в сучасній школі. – 2013. - №5.- С. 50-52.

Борисенко В. В. Проблемні вправи як засіб активізації пізнавальної діяльності на уроках української мови / В. В. Борисенко // Українська мова і література в сучасній школі. – 2013. - №3.- С. 17-22.

Борисенко В. В. Етапи формування професійно-мовленнєвих компетенцій студентів-економістів/ В. В. Борисенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Т.2. – Вип. 108 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. – ЧНПУ, 2013. – (Серія: Педагогічні науки). – С. 85-87.

Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / С. О. Караман, О. А. Копусь, ….В. В. Борисенко та ін. ; за ред. С. О. Карамана, О. А. Копусь.- К.: Літера ЛТД, 2013. – 544 с.

Борисенко В. В. Сучасні освітні технології навчання української мови у вищій школі / В. В. Борисенко // Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – № 3. – С. 93 – 96.

Борисенко В.В.. Місце проблемного навчання в теорії й практиці мовної освіти / В. В. Борисенко, О. І. Ковальська // Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – № 5. – С.

34. Борисенко В. В. Застосування дидактичних ігор у процесі навчання української мови/ В. В. Борисенко, А. Мачульська // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Вип. 117 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. – Чернігів: ЧНПУ, 2014. – (Серія: Педагогічні науки). – С. 24-27.

Борисенко В. В. основні напрями системи діагностики мовленнєвої професійної компетенції студентів вищої школи / В. В. Борисенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Вип. 117 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. – Чернігів: ЧНПУ, 2014. – (Серія: Педагогічні науки). – С. 193-196.

Гагіна Н. Навчальна автономія в дистанційній освіті вищої школи / Н. Гагіна, В. Борисенко // Australian Journal of Scientific Research. – Adelaide : Adelaide University Press, 2014. – № 3. – C. 258–263. (Proceedings of the Journal are located in the Databases Scopus).

Борисенко В. В. Діалог у контексті сучасної освітньої парадигми / В. В. Борисенко, Н. В. Гагіна // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету : зб. – Чернігів : ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2014. – Вип. 124. – С. 8–10. – (Серія : Педагогічні науки).

Борисенко В. Реалізація здоров’язбережувальної технології на заняттях з української мови / В. Борисенко, Н. Костенко // Українська мова і література в школах України. - №11. -2014. - С. 22-24.

Борисенко В. Життя таке коротке. Поспішайте творити добро!(Діалогові форми навчання як засіб реалізації комунікативної взаємодії) / В. Борисенко, К. Сова // Українська мова і література в школах України. - №4. -2015. - С. 42-47.

Гагіна Н. В. Реалізація особистісно зорієнтованого підходу в дистанційному навчанні вищої школи / Н. В. Гагіна, В. В. Борисенко // Освітологічний дискурс. – 2014. – № 3 (11) С. 42 –51.

Брітікова К.В. Узуальне та оказіональне в інноваціях сучасної української мови: тенденції оновлення лексико-словотвірної категорії назв особи: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2007. — 20с.

Бук С.Н. 3000 найчастотніших слів наукового стилю сучасної української мови. — Л. : Львівський національний ун-т ім. І. Франка, 2006. — 192с.

Великожон В.А. Історія створення підручників з української мови: від давнини до 80-х років ХХ століття / НДІ українознавства. — К. : НДІУ, 2008. — 88с.

Вдовиченко Н.В., Шевчук Л.В. Мовленнєвий практикум з української мови: навч. посібник / Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. — О. : ОРІДУ НАДУ, 2007. —238с.

Галактюк С. І., Грубінко В. В., Дідук Г. І., Страшнюк Н. М., Камінська Н. Д. Педагогічна практика в системі професійної підготовки вчителя української мови та літератури: навч. -метод. посібник / Галина Дідук (ред.). — Т. : Підручники і посібники, 2007. — 1 44с.

Голуб Н.Б. Риторика у вищій школі: Монографія. - Черкаси: Брама -Україна, 2008.-400с.

Горошкіна О. М. Лінгводидактичні засади навчання української мови в старших класах природничо-математичного профілю: Монографія.- Луганськ: Альма-матер, 2004.-362 с.

Загвязинский В.И. Дидактика высшей школы: текст лекций. -Челябинск, 1990.

Глуховцева К.Д. Складні питання сучасної української літературної мови. Вступ. Фонетика. Фонологія. Морфонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Державний заклад "Луганський національний ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2008. — 260с.

Інноваційні технології викладання української мови та літератури в школі і ВНЗ: проблеми та пошуки: Наук. -метод. зб. / Інститут педагогіки АПН України ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка; Житомирський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти / Г.В. Грибан (відп.ред.). — Житомир : Полісся, 2004.— 212с.

Киричок І., Кучерявець В. Педагогічне спілкування у діяльності вчителя: Навч. -метод. посіб. - Ніжин, 2008.- 391с.

Книш О.І. Державний екзамен зі шкільного курсу української мови та методики викладання його в школі: Навч. -метод. посібник для студ. філол. ф-тів / Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А.С.Макаренка. — Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005.— 168с.

Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психологічний розвиток особистості. -К.: Вища школа, 1989.

Кухарчук І.О. Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення синтаксису у мовній освіті вчителів української мови та літератури: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2006. — 20с.

Кучерук О.А. Перспективні технології навчання в шкільному курсі української мови: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2007. — 182с.

Кучерук О.А. Самостійна робота студентів з методики української мови: Метод. посіб. / Житомирський держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка. Кафедра методики викладання мов і літератур. — Житомир: Поліграфічний центр ЖДПУ, 2001. — 91с.

Любашенко О. В. Лінгводидактичні стратегії: проектування процесу навчання української мови у вищій школі. — Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. — 296c.

Любашенко О. В. Українська мова. Активні методи і форми навчання у вищій школі: навчальний посібник / Інститут змісту і методів навчання; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Вид. 3-є — Ніжин : ТОВ "Гідромакс", 2007. — 144c.

Максимов В.Г. Педагогическая диагностика в школе: Учеб.пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений.-М.:Изд.центр "Академия", 2002.-272с.

Мацько Л. І., Кравець Л. В. Культура української фахової мови.-К.: ВЦ"Академія", 2007.- 360 с.

Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: Навч. посіб.-К.:Вища шк., 2003.-311с.

Мацько Л.І., Семеног О.М. Українська мова: 10 - 12 класи (профіль - українська філологія): Навч.-метод. посіб. - К., Глухів: РВВ ГДПУ, 2008.-152с.

Методика викладання української мови: Практ. завдання / Чернівецький держ. ун­т ім. Юрія Федьковича / Валентина Євстафіївна Бузинська (уклад.), Лариса Василівна Бережан (уклад.) — Чернівці : Рута, 2000. — 28с.

Методика навчання української мови в середніх навчальних закладах / За ред. М.Пентилюк. - К.: Ленвіт, 2004. - 405 с.

Методика навчання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах (Програма для студентів спеціальності7.010103 ПМСО Українська мова і література факультетів української філології педагогічних університетів та інститутів) / Укладачі: С.О.Караман, М.І. Пентилюк. - К.: Ленвіт,2001.-25с.

Методичні вказівки до написання курсових, дипломних і магістерських робіт для студентів філологічного факультету /Укладачі: П.І.Білоусенко, Л.П.Бойко.-Запоріжжя: ЗНУ,2006. - 64с.

Мовний калейдоскоп. Культура усного і писемного мовлення. Ідея - Сербенська О. Навчальний проект. Львівський НУ ім. Івана Франка. -[Електронний ресурс]- Режим доступу: .- Загол. з екрану.- Мова укр.

Муромцева О.Г. З історії української літературної мови: вибрані праці / Ігор Муромцев (упоряд.). — Х., 2008. — 229c.

Навчальний процес у вищій педагогічній школі: Навчальний посібник за ред. О.Г.Мороза. - К.: НПУ, 2001. - 338с.

Оголевець А.В. Методика підготовки наукового дослідження з української мови. -Полтава: ПДПУ, 2001. - 44с.

Освітні технології: Посібник/За ред. О.М.Пєхоти.—К.:А.С.К., 2001 —256с.

Остапенко Н.М. Теорія і практика формування лінгводидактичних компетентностей у студентів філологічних факультетів ВНЗ. - Черкаси: видавець Чабаненко Ю., 2008.-330с.

Островерхова Н.М. Аналіз уроку: концепції, методики, технології.-К.:Фірма "ІНКОС", 2003.-352с.

Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу / За ред. В.Г.Кременя. Київ-Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 2004. - 147с.

Потапенко О.І., Кожуховська Л.П., Товкайло Т.І., ЧубаньТ.В. Лінгводидактика (курс лекцій): Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. - К.: Міленіум, 2005. - С. 268-288.

Потапенко О. І., Потапенко Г. І., Кожуховська Л. П., Довбня Л. Е., Чубань Т. В. Методика навчання української мови в ДВНЗ та середніх освітніх закладах. Кредитно-модульний курс: Навч. -метод. посіб. для студ. філол. спец. ВНЗ / О.І. Потапенко (заг.ред.). — К. : Міленіум, 2006.

Практика в системі фахової освіти вчителя-словесника: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /за ред. О.М.Семеног.- К.: Фенікс, 2008. - 300 с.

Сабадош І.В. Дипломна робота з українського мовознавства: Методичні рекомендації для студентів українського відділу філологічного факультету університету. - Ужгород, 2003. -80с.

Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. Т. 1. М.: НИИ школьных технологий, 2006. - 816.

Селіванова С.О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. - Полтава: Довкілля.- 2006.-716с.

Сербенська О. Культура усного мовлення: Практикум: Навчальний посібник. -К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 216 с.

Симоненко Т. В. Теорія і практика формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів філологічних факультетів: Моногр. - Черкаси: Вид-во Вовчок О. Ю., 2006.-328с.

Струганець Л.В. Культура мови: Словник термінів. -Тернопіль: Навч. книга - Богдан, 2000. - 178 с. Українська культуромовна особистість учителя: теорія і практика. Монографія / За ред. Л.І.Мацько, О.М.Семеног. - Глухів: РВВ ГДПУ, 2008.

Христіанінова Раїса Олександрівна, Крижко Олена Анатоліївна, Павлик Неля Віленівна, Попова Ольга Іванівна, Юносова Валентина Олександрівна. Українська мова та методика її вивчення у вищій школі: Навч. -метод. комплекс для магістрантів / Інститут інноваціцних технологій і змісту освіти ; Бердянський держ. педагогічний ун -т. — Донецьк : Юго-Восток, 2007. — 292с.

Хуторской А.В. Современная дидактика. Учебн. пособие. 2-еизд., перераб. / А.В. Хуторской. -- М.: Высш. шк., 2007. -639с.: ил.

Чернилевский Д.В.Дидактические технологии в высшей школе:Учебн. пособие для вузов.-М.:ЮНИТО-ДАНА, 2002.-437с.

Чорна С. С. Формування педагогічної культури майбутнього викладача вищої школи в умовах магістратури: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Класичний приватний ун-т {Запоріжжя}. — Запоріжжя, 2008. — 20с.

Чубарук О. В., Воробцова В. В., Салівон Т. Л., Якименко Т. А., Братусь Л. В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення української мови і літератури: наук. -метод. посібник / Головне управління освіти і науки Київської обласної держ. адміністрації; Київський обласний ін-т післядипломної освіти педагогічних кадрів / О.В. Чубарук (ред.). — Вид. 2-ге, доп. — Біла Церква : КОІПОПК, 2007. — 116с.

Штокман И.Г. Вузовская лекция. Практические советы по методике преподавания учебного материала. - К.: Вища школа. - 1981. - 149с.

Статті

Акуленко В. Українська мова в європейському контексті (проблема розвитку мовленнєвої комунікації) //Мовознавство.- 1998.- № 2 - 3.- С.91-97.

Андреев А. Л. Компетентностная парадигма в образовании: опыт философско-методологического анализа // Педагогика. - 2005. - №4. - С. 19 - 27.

Бабич Н. Д. Психологічні умови викладання і вивчення української мови // Українська мова і література в школі. - 1990. -№8.-С. 26-31.

Бахтин М. М. Проблемы текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. Опыт философского анализа // Русская словесность / От теории словесности к структуре текста: Антология / Под ред. В. П. Нерознака. - М.: Academia, 1997. - С. 227-245.

Бібік Н. М. Проблема профільного навчання в педагогічній теорії і практиці //Профільне навчання: Теорія і практика. Зб. наук. праць за матеріалами методологічного семінару АПН України. - К.: Педпреса, 2006. -С. 23-29.

Біляєв О. Методика мови як наука // Дивослово. — 2002. -№П. - С. 20-50.

Біляєв О., Скуратівський Л., Симоненкова Л., Шелехова Г. Концепція навчання державної мови в школах України //Дивослово. - 1996. - №1. - С. 16 - 21.

Біляєв О. Лінгводидактика: становлення і розвиток //Розвиток педагогічної і психологічної науки в Україні: 1992-2002. Збірник наук. праць до 10-річчя АПН України /Академія педагогічних наук України.- Х: "ОВС", 2002.- Частина 1.-С.310-322.

Білодід І. К. Мовознавча наука і школа //Мовознавство і школа/ Відп. Ред.. М.А.Жовтобрюх.-К.: Наук. думка, 1981. - С. 5-21.

Бородюк Н. Університетський філолог в інтер'єрі сучасності // Урядовий кур'єр.-2004. - 1 липня. - № 21. - С. 19.

Волосова О. Культурно-освітня ситуація в країні й викладання української мови у вищій школі // Українська мова та література в школі. - 2005. - №6. - С. 36-39.

Григоренко Л. Самостійна робота як фактор підвищення ефективності підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності // Рідна мова. - 2005. - №8. - С. 22-24.

Єрмоленко С. Синергетика на заняттях із синтаксису у ВНЗ //Українська мова і література. - 2006. - № 3. - С. 49-54.

Єрмоленко С.І. Синтаксис простого речення у ВНЗ. Програма спецкурсу для філологічних факультетів педагогічних вищих навчальних закладів // Українська мова і література в школі. - 2004. -№ 3. - С. 75-81.

Згуровський М. Основні завдання вищої освіти України щодо реалізації принципів Болонського процесу та забезпечення вимог сфери праці // Вища школа: наук.-практ вид - 2004 -№5-6.-С.54-61.

Караман С. Спецкурс «Актуальні проблеми поглибленого вивчення української мови в гімназіях» // Дивослово. - 1997.-№ 11. - С. 58-60.

Кононенко В. I. Мовна компетенція в етнолінгвістичному аспекті //Вісник Прикарпатського ун-ту ім. В.Стефаника. Філологія.- Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2006.- С.13-22.

Корсак К, Зінченко Т. Традиційні уроки та лекції: сучасний стан і перспективи // Вища освіта України. - 2002. - № 3. -С.75-80.

Кузнецова Г. Інтерактивний методичний колоквіум як засіб формування вчителя-словесника // Дивослово. - 2006. - №11.-С. 32-36.

Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту (програма курсу для філологічних факультетів) // Дивослово. - 2006. -№11. - С. 36-39.

Левківський К.М., Сухарніков Ю.В. Завдання щодо забезпечення якості вищої освіти України в контексті Болонського процесу // Вища школа. - 2004. - №5-6. - С. 89.

Нагаєв В.М. Оцінювання навчальної діяльності студентів за модульно-кредитною технологією навчання // Педагогіка і психологія АПН України. - 2000. - №3. - С. 84-88.

Ніколаєнко С. Вища освіта і наука - найважливіші сфери відповідальності громадського суспільства та основа інноваційного розвитку // Освіта України. - 2005. -№ 24 (29 березня)- С. 4-8.

Мацько Л. І. Аспекти мовної особистості у проспекції педагогічного дискурсу //Дивослово.- 2006.-№ 7.- С.2-4.

Остапенко Н. Місце моделювання як методу навчання у педагогічному проектуванні // Українська мова і література в школі. - 2004. - № 6. - С. 41-46.

Остапенко Н. Особливості технології дидактичної гри у системі підготовки магістрів-філологів ВШ // Українська мова і література в школі. - 2003. - № 4. - С. 55-58

Програма факультативу «Етимологія української мови» //Українська мова і література в школі. - С.50-53.

Семеног О.М. Актуальні проблеми мовної підготовки магістрів на факультетах української філології //Педагогічні науки: "Неперервна освіта: проблеми, пошуки, перспективи" //Зб. наук. праць. - Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. - С.208-213.

Семеног О.М. Взаємозв'язок педагогічних і навчальних практик у системі професійної підготовки учителів-словесників //Українська література в загальноосвітній школі".- 2007.-№6.- С.43-46. - 0,5 д.а.

Семеног О.М. Курс "Вступ до слов'янської філології" у професійній парадигмі майбутнього вчителя-словесника // Дивослово. - 2004. - № 1. - С. 41 - 46.

Семеног О.М. Допрофесійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури // Українська література в загальноосвітній школі. - 2004. - № 4. - С.4-7.

Семеног О.М. Етнолінгводидактична культура педагога: шляхи її формування в умовах вищої школи //Українська література в загальноосвітній школі. - 2006.- №9. -С. 47 -52.

Семеног О.М. Інноваційні тенденції у професійній підготовці майбутнього вчителя рідної мови і літератури в Росії //Українська література в загальноосвітній школі.- 2007.-№7.- С.47-50. -0, 5 д.а.

Семеног О.М. Інтегративний потенціал спецкурсів у професійній підготовці майбутніх учителів-словесників //Рідна школа.-2005.-№11.-С.29-33.

Семеног О.М. Модернізація навчально-методичного супроводу професійної підготовки вчителів української мови і літератури // Українська література в загальноосвітній школі. - 2005. - № 8. - С. 48 - 52.

Семеног О.М. Педагогічна практика - шлях до професійної майстерності вчителя-словесника //Педагогічна майстерність: проблеми, пошуки. перспективи: Монографія /Н.Г.Ничкало, І.А.Зязюн, Л.П.Пуховська та ін.- К.; Глухів: РВВ ГДПУ, 2005. - С. 185 - 196.

Семеног О.М. Підготовка вчителя української мови і літератури: проблеми, пошуки, перспективи //Українська література в загальноосвітній школі.- 2006.- №7.-С. 51 -56.

Семеног О. Проблеми лінгвістичної підготовки вчителів-словесників у педагогічному університеті // Українська мова і література. - 2005. - № 4. - С.45-49.

Семеног О.М. Проблеми підготовки вчителя української мови і літератури в умовах нової соціокультурної дійсності // Педагогічні науки: Зб. наук. праць. - Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. - Частина перша.- С. 20 - 26.

Семеног О.М. Удосконалення професійної компетентності майбутнього вчителя української мови і літератури //Українська література в загальноосвітній школі. - 2006.-№8.- С.49 -53.

Семеног О.М. Тенденції професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури (70-ті роки ХХ століття) // Рідна школа. - 2004. - № 12. - С. 36 - 38.

Симоненко Т. Авторська програма спецкурсу «Дидактична текстологія» (програма для студентів філологічних факультетів) // Українська мова і література в школі. - 2007. - № 2. - С. 43-48.

Симоненко Т. Базова система вправ у роботі над розвитком професійно- комунікативних умінь студентів-філологів //Українська мова і література в школі. - 2005. - № 7. - С. 40-43.

Симоненко Т. Ефективні форми та засоби контролю в роботі над формуванням професійної комунікативної компетенції студентів-філологів // Українська мова та література в школі. -2004. -№ 5. -С. 51-54.

Скуратівський Л. До лінгводидактики, зорієнтованої на формування духовної мовної особистості // Дивослово. - 1997. -№9. - С.52-53.

Стельмахович М. Етнопедагогічні основи методики української мови // Дивослово. -1993. - № 5-6. - С. 19-23.

Стецюк Н. Інтегроване заняття-дослідження як перспектива творчого розвитку студентів // Українська мова і література в школі. - 2007. - № 4. - С. 39-43

Цінько С., Рябцев О. Роль ТЗН і комп'ютерних технологій у розвитку професійно-творчого потенціалу майбутніх вчителів-словесників // Українська мова і література. -2005. - №1. - С.40-42.

Інформаційні ресурси

Електронний підручник з сучасної української мови: http://www.philolog.univ.kiev.ua/WINS/pidruchn/index.htm

Нова мова: http://www.novamova.com.ua

Семеног О.М. Електронний навчально-методичний комплекс "Словесник". htpp://www.children.edu-ua.ne.

Українська мова: Енциклопедія. - http://litopys.narod.ru/ukrmova/um113.htm Українська мова в Інтернеті http://www.novamova.com.ua

Український тезаурус: http://www.geocities.com/hommah_chorny/

Уроки державної мови: http://mova.kreschatic.kiev.ua/

Урок української: http://www.t.kiev.ua/urok_ukrain/

Широков В. А., Шевченко І. В., Рабулець О. Г., Костишин М., Пещак М. М. Словники України - інтегрована лексикографічна система. Електронний ресурс / НАН України; Український мовно-інформаційний фонд. - К., 2001. - 1 електрон. опт. диск (CDR).


8231408499347701.html
8231490250042207.html
    PR.RU™